Uroczyste wręczenie Dyplomów Prezesa Rady Ministrów

29 października 2015 r. o godzinie 12.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 75 uczniów z zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich była nasza uczennica Adraina Machaj z klasy II LOB. 

Dyplomy zaświadczające o otrzymaniu stypendium wręczał Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Krzysztof Rembowski. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Galeria