Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Akcja oddawania próbek krwi, aby zostać niespokrewnionym dawcą szpiku kostnego.

IDŹ SWĄ KREW PODARUJ I SWOJEGO BLIŹNIAKA

(GENETYCZNEGO) SZPIKIEM OBDARUJ!”

 


MOŻESZ POMÓC !!! - przyjdź 31 marca 2016 r. między godz.8.15 a

12.00 do ZESPOŁU SZKÓŁ ul. ZA BRAMKĄ 8 w Myśliborzu oddaj próbkę

krwi i zarejestruj się w Centralnej Bazie Dawców Szpiku.

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO BADAŃ I ZOSTAĆ POTENCJALNYM DAWCĄ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH ?

Do badań tych może zgłosić się każda zdrowa osoba w wieku 18 do 45 lat, z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości posiadającym zdjęcie oraz numer PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), po zjedzeniu lekkiego posiłku.

Pierwszym etapem jest wypełnienie „Karty Ewidencyjnej" oraz „Kwestionariusza dla krwiodawców". Następnie kandydat przechodzi badanie lekarskie. Lekarz RCKiK decyduje, czy aktualny stan zdrowia pozwala na zakwalifikowanie danej osoby jako potencjalnego dawcy szpiku. W gabinecie lekarskim dawca może też uzyskać wyczerpujące informacje na nurtujące go pytania i ewentualne wątpliwości. Od potencjalnego dawcy szpiku pobiera się około 12 ml krwi żylnej celem wykonania badania antygenów zgodności tkankowej klasy I i II.

Dawstwo wykluczają:

choroba serca, reumatyzm, nadciśnienie,

hemofilia i inne choroby krwi,

epilepsja i inne choroby neurologiczne,

anemia,

choroby nerek i układu moczowego,

cukrzyca,

malaria i inne choroby tropikalne,

syfilis,

gruźlica,

choroba autoimmunologiczna, sarkoidoza,

choroba Creutzfelda-Jacoba u dawcy lub w rodzinie,

choroba nowotworowa,

zapalenie wątroby hepatitis,

AIDS.

CZYM JEST PRZESZCZEP?

Przeszczep szpiku jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych, w szczególności białaczek, dającą najwyższy współczynnik wyleczeń - pięć razy wyższy niż w przypadku leczenia inną metodą (radio lub chemioterapią). W wielu przypadkach (oporność na chemioterapię, wznowa choroby) jedynym sposobem na ocalenie życia.

DLACZEGO POTRZEBA NOWYCH DAWCÓW?

Jedynie dla 25-30% chorych znajduje się dawcę rodzinnego. W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. Istnienie dwóch obcych osób o identycznych kombinacjach antygenów HLA waha się między 1:100 a 1:1 000 000. Najtrudniejszy jest dobór dawców dla chorych z rzadkimi układami antygenów HLA. Dzięki pozyskaniu dużej liczby potencjalnych dawców szpiku zwiększa się prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo dawcy i wykonania przeszczepu ratującego życie.

KIEDY DAWCA MOŻE BYĆ POPROSZONY O ODDANIE SZPIKU?

Dawca umieszczony w rejestrze zostaje zaproszony do oddania szpiku wówczas, gdy jego antygeny są zbieżne z antygenami biorcy - chorego. Może zdarzyć się również sytuacja, że honorowy dawca w ciągu swojego życia nigdy nie zostanie poproszony o oddanie szpiku, bo jego kombinacje antygenów nie będą zgodne z poszukiwanymi.

GDZIE I JAK POBIERANY JEST SZPIK?

Szpik pobierany jest od dawcy w specjalistycznej klinice, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Istnieją dwie metody pobierania szpiku: w znieczuleniu ogólnym poprzez nakłucia talerzy biodrowych lub z krwi obwodowej przy użyciu urządzenia o nazwie separator. Termin pobrania zsynchronizowany jest z przygotowywaniem pacjenta do transplantacji. Szpik dostarczany jest do Kliniki Transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podawany pacjentowi drogą kroplówki.

 

 

CZY DAWCA PONOSI RYZYKO?

Oddanie szpiku dla zdrowego dawcy nie wiąże się z praktycznie żadnym ryzykiem. Całkowita regeneracja szpiku dawcy następuje zwykle po 3-4 tygodniach. Po pobraniu szpiku wykonuje się badania kontrolne stanu zdrowia dawcy.

CZY KANDYDAT NA DAWCĘ PŁACI ZA SWOJE BADANIA?

Nie! Kandydat na dawcę nie ponosi żadnych kosztów, tj. ani kosztów wykonania badań, ani kosztów umieszczenia go w rejestrze, ani kosztów związanych z pobraniem szpiku.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE DAWCY PRZESZCZEPU I ZASŁUŻONEMU DAWCY PRZESZCZEPU:

1. Uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

2. Opieka medyczna po pobraniu komórek macierzystych szpiku lub krwi obwodowej.

3. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonania badań i pobrania komórek krwiotwórczych oraz zwrot kosztów pobytu dawcy w ZOZ związane z pobraniem.

Dodatkowe uprawnienia przysługujące Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu:

1. Bezpłatne do wysokości limitu określonego wart. 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późno zmianami) zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające.

2. Bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku

z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących tkanek - wykaz zamieszony jest w Rozporządzeniu MZ z dnia 03.02.2010 roku (Dz. U. Nr, 23, poz. 119).

3. Możliwość korzystania z tych świadczeń jest wykonywana na podstawie przedłożenia legitymacji Dawcy Przeszczepu (wydawana przez Zakład Opieki Zdrowotnej dokonujący pobrania) lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu( legitymacja wydawana przez ministra właściwego ds. zdrowia).

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1206353
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
82
1737
11076
1206353

Twój IP: 18.205.19.203