Umowa Patronacka

3 kwietnia 2017r. masza szkoła, zawarła UMOWĘ PATRONACKĄ z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem patronatu jest promowanie nauk przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą młodzieży.
Umowa została zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły panią mgr Beatę Fryder a dziekanem Wydziału Biologi Uniwersytetu Szczecińskiego panem dr hab. Andrzejem Zawal, na czas nieokreślony.