Psycholog szkolny

Jeżeli masz pytania, zauważasz, że są sytuacje, w których trudno znaleźć Ci rozwiązanie, chcesz porozmawiać o tym, co jest dla Ciebie ważne  zapraszam do kontaktu.

mgr Agata Patelka

Godziny pracy:
wtorki: od 8.00 do 14.30
środy: od 7.45 do 14.15
Proszę o telefoniczne lub osobiste umówienie spotkania.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny zajmuje się: - diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu - diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które stanowią barierę i ograniczają aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły - udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb (w formie porad, konsultacji, warsztatów) - działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży - minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym - inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych - udzielaniem pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów - wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: + rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów (w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły) + udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Warto zajrzeć:
http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/
http://fdds.pl/
https://www.edukacja.fdds.pl/
https://sieciaki.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=885